Bornholmtunnelen

Vedtægter

for Foreningen Bornholmtunnel


Foreningens navn og hjemsted:
 § 1.

Foreningens navn er Foreningen Bornholmtunnel.
 
Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

En enig bestyrelse kan ændre foreningens hjemsted.


Foreningens formål:
 § 2.

Foreningens formål er at arbejde for at tilvejebringe en fast trafikforbindelse til Bornholm.

Form√•let s√łges blandt andet opn√•et ved, at foreningen tilvejebringer tilstr√¶kkelige midler til en grundkapital i en fond. N√•r dette er sket, kan foreningens bestyrelse med almindeligt flertal bestemme at omdanne foreningen til en fond, som derefter arbejder til fremme af ovenn√¶vnte form√•l.

Foreningen kan med henblik på opfyldelse af formålet erhverve fast ejendom.

Foreningens form√•l er almennyttigt/velg√łrende.


Medlemskab af foreningen:
 § 3.

Som medlemmer af foreningen kan optages alle, b√•de personer, organisationer, selskaber og andre juridiske personer, som ans√łger om medlemskab og tiltr√¶der at betale kontingent i henhold til generalforsamlingsbeslutning, og som kan arbejde for foreningens form√•l og acceptere dens vedt√¶gter.

Ans√łgning om indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen. Hvis s√¶rlige grunde taler derfor, kan et flertal af bestyrelsens medlemmer afvise indmeldelsen.

Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen, ved eksklusion eller ved foreningens opl√łsning.

Bestyrelsen drager omsorg for at f√łre beh√łrigt medlemskartotek.

Medlemskab af foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Foreningens medlemmer og stiftere h√¶fter ikke personligt for foreningens √łkonomiske forpligtelser.

Generalforsamlingen kan med 2/3 flertal blandt de fremm√łdte beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de forpligtelser, der f√łlger af medlemskabet, eller som handler til skade for foreningen. Det p√•g√¶ldende medlem skal dog forinden have haft lejlighed til skriftligt eller mundtligt at forklare sig overfor generalforsamlingen.


Generalforsamlingen:
 § 4.

Generalforsamlingen er foreningens h√łjeste myndighed.

Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

Stemmeberettiget p√• generalforsamlingen er medlemmer, som har betalt medlemsgebyr senest en uge f√łr generalforsamlingen afholdes.

Hvert medlem har en stemme.

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes - hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter - ved simpelt flertal.

Afstemninger g√łres skriftlige, s√•fremt mindst 1/5 af de tilstedev√¶rende stemmeberettigede √łnsker det.

Der f√łres protokol over de p√• generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent.


§ 5.

Ordin√¶r generalforsamling, der afholdes hvert √•r senest 1. maj, f√łrste gang i 2008, indkaldes med mindst to ugers varsel med mindst f√łlgende dagsorden:

l.  Valg af dirigent og referent
2.  Bestyrelsens beretning
3.  Godkendelse af det reviderede regnskab
4.  Indkomne forslag
5.  Budget for det kommende √•r samt orientering om eventuelle nye
 medlemmer
6. Fasts√¶ttelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse
8.  Valg af revisor
9.  Eventuelt

Forslag, der √łnskes behandlet p√• den ordin√¶re generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen, senest en uge f√łr generalforsamlingen afholdes.


 § 6.

Ekstraordin√¶r generalforsamling skal afholdes, n√•r mindst 1/3 af foreningens medlemmer eller mindst to bestyrelsesmedlemmer eller foreningens revisor skriftligt med angivelse af dagsorden √łnsker det.

Bestyrelsen indkalder omgående, skriftligt, med angivelse af dagsorden til generalforsamling med 10 dages varsel.


Bestyrelsen:

§ 7.

Bestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlinger.

Bestyrelsen består af mindst fire medlemmer.
 
Bestyrelsesvalg sker på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed.
Halvdelen af bestyrelsen vælges i lige år, og den anden halvdel vælges i ulige år.
Opn√•r to eller flere kandidater lige antal stemmer, foretages bundet omvalg mellem dem. Opn√•s igen stemmelighed, afg√łres valget ved almindelig lodtr√¶kning.

De kandidater, der ikke opn√•r valg til bestyrelsen, er valgt til suppleanter i den r√¶kkef√łlge, stemmetallene angiver. Der v√¶lges om muligt mindst to suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmernes funktionstid er to år. Genvalg kan finde sted.


 § 8.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget p√• det f√łrste bestyrelsesm√łde med en formand, en n√¶stformand og en kasserer.

Det konkrete bogholderiarbejde kan evt. overlades til et kompetent organ uden for bestyrelsen.

Bestyrelsen afholder m√łde s√• ofte formanden finder det forn√łdent, dog mindst fire gange √•rligt (et pr. kvartal. S√•fremt mindst to bestyrelsesmedlemmer anmoder om det, skal der afholdes bestyrelsesm√łde.

Bestyrelsesformanden indkalder den √łvrige bestyrelse skriftligt med angivelse af dagsorden og med 10 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, n√•r mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen er ogs√• beslutningsdygtig, n√•r samtlige medlemmer er til stede og enige i m√łdets afholdelse, uanset evt. misligholdelse af ovenn√¶vnte tidsfrist for indkaldelse.

Beslutninger tr√¶ffes med almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afg√łrende.

Optagelse af l√•n samt k√łb, salg og pants√¶tning af fast ejendom og andre lignende ekstraordin√¶re dispositioner kr√¶ver indstilling fra mindst 2/3 af bestyrelsen og godkendelse af generalforsamlingen.

Beslutninger om indstilling til generalforsamlingen om √¶ndring af n√¶rv√¶rende vedt√¶gter og opl√łsning af foreningen skal i bestyrelsen vedtages med minimum 2/3 flertal.

Dog kan bestyrelsen med almindeligt flertal bestemme at omdanne foreningen til en fond, som derefter arbejder til fremme for ovenn√¶vnte form√•l. Dette kan ske, n√•r foreningen har tilvejebragt tilstr√¶kkelige midler til en grundkapital i en fond, jf. § 2.

Over forhandlingerne i bestyrelsen f√łres protokol, hvori beslutninger indf√łres. Protokollen underskrives af de tilstedev√¶rende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fasts√¶tter i √łvrigt selv sin forretningsorden.

For bestyrelsens medlemmer g√¶lder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne h√¶fter i √łvrigt ikke personligt for fondens/institutionens √łkonomiske forpligtelser.


 § 9.

Bestyrelsen påser,

at foreningens drift er i overensstemmelse med form√•let og lovgivningens regler herom,

at de p√• generalforsamlingen vedtagne beslutninger udf√łres samt p√•ser

at foreningen drives i overensstemmelse med de p√• generalforsamlingen vedtagne budgetter.


Desuden er det bestyrelsens opgave

at  samle en r√¶kke fagfolk, kendte personer, m.v., som kan udg√łre  foreningens r√•dgivningspanel.

at eventuelt neds√¶tte et eller flere arbejdsudvalg, der kan forest√• konkrete opgaver. Disse udvalg kan b√•de best√• af medlemmer af foreningen og af andre.


§ 10.

Bestyrelsesarbejdet og arbejdet i r√•dgivningspanelet er ul√łnnet. Konkrete udgifter, herunder k√łrselsudgifter m.v., kan dog godtg√łres.

§ 11.

Formand og n√¶stformand samarbejder med den √łvrige bestyrelse til opn√•else af foreningens form√•l.
 
Formand, næstformand og kasserer har ansvaret for den daglige ledelse og drift af foreningen. Den daglige ledelse skal ske med respekt for foreningens formålsbestemmelse samt i overensstemmelse med gældende regler herom.
§ 12.

Foreningens rådgivningspanel stiller faglig ekspertise til rådighed for foreningen, skaber opmærksomhed om foreningens arbejde, medvirker som idé-udvikler og sparringspartner for foreningens bestyrelse og direktion m.v.

Bestyrelsesmedlemmer kan være medlemmer af foreningens rådgivningspanel.

 § 13.

Bestyrelsen meddeler de n√łdvendige post-, giro- og bankfuldmagter til de personer, der forest√•r den daglige ledelse, og som bestyrelsen er berettiget til at give prokura.

Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Ved optagelse af l√•n samt k√łb, salg og pants√¶tning af fast ejendom tegnes foreningen af 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden og n√¶stformanden.


Foreningens formue:
 § 14.

For foreningen hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres.


 § 15.

Foreningen kan ans√¶tte fremmed, l√łnnet arbejdskraft samt indg√• aftaler vedr√łrende k√łb, salg, leje, l√•n m.v.


Regnskab:
 § 16.

Foreningens regnskabs√•r er kalender√•ret. F√łrste gang fra stiftelsen til 31/12 2007.

Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor valgt af generalforsamlingen.

Regnskabet skal v√¶re afsluttet senest den 1. april. Regnskabet freml√¶gges p√• det f√łrstkommende bestyrelsesm√łde til godkendelse og efterf√łlgende til godkendelse p√• den f√łrste ordin√¶re eller ekstraordin√¶re generalforsamling efter regnskabets afl√¶ggelse.

 

Vedtægtsændringer:

 § 17.

√Ündringer i n√¶rv√¶rende vedt√¶gt kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3 flertal p√• to p√• hinanden f√łlgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 og h√łjest 30 dages mellemrum.


Opl√łsning:

 § 18.

Beslutning om opl√łsning af foreningen kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3 flertal p√• to p√• hinanden f√łlgende generalforsamlinger, der er indkaldt med foreningens opl√łsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 og max 30 dages mellemrum.

Dette g√¶lder dog ikke en beslutning om at omdanne foreningen til en fond. Denne beslutning kan tr√¶ffes af bestyrelsen alene med almindeligt flertal, jf. § 2 og § 8.

 § 19.

Opl√łses foreningen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde en anden forening/fond eller selvejende institution, som arbejder ud fra et form√•l, der stemmer overens med foreningens eller er n√¶rt besl√¶gtet hermed.

S√•fremt foreningen omdannes til en fond, jf. §§ 2, 8 og 18, tilfalder foreningens overskud denne fond.

 § 20.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling.

(2. oktober 2006)