Generalforsamling

Vi udsender dette nyhedsbrev for at minde om vor generalforsamling Fredag 5 april 2019 kl. 19.00 på Rønne bibliotek.

Ifølge vedtægterne § 5 er dagsordenen iøvrigt:

§1.  Valg af dirigent og referent§2. Bestyrelsens beretning§3. Godkendelse af det reviderede regnskab.§4. Indkomne forslag§5. Budget for det kommende år samt orientering om eventuelle nye medlemmer§6. Fastsættelse af kontingent§7. Valg af bestyrelse§8. Valg af revisor§9. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen, senest en uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår at foreningens § 2 ( foreningens formål ændres fra

”  Foreningens formål er at arbejde for at tilvejebringe en fast trafikforbindelse til Bornholm.

Formålet søges blandt andet opnået ved, at foreningen tilvejebringer tilstrækkelige midler til en grundkapital i en fond.  Når dette er sket, kan foreningens bestyrelse med almindeligt flertal bestemme at omdanne foreningen til en fond, som derefter arbejder til fremme af ovennævnte formål.

Foreningen kan med henblik på opfyldelse af formålet erhverve fast ejendom.

Foreningens formål er almenyttigt/velgølrende.

Til:

” Foreningens formål er at arbejde for at tilvejebringe en fast trafikforbindelse til Bornholm.

Arbejdet sker ved oplysning om muligheder og nye metoder, lobbyisme, forundersøgelser mv.

Foreningens formål er almennyttigt/velgørende.”

Begrundelsen for forslaget er at foreningen efter bestyrelsens opfattelse ikke ønsker at samle penge op i fonde, men alene ønsker at være initiativtager og iværksætter. 

Da der er tale om en vedtægtsændring, som iflg. Vedtægternes § 17 kræver vedtagelse af med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger indkaldes samtidig hermed til ekstraordinær generalforsamling 3.5.2019 kl. 16.00 på Rønne bibliotek.  

Hjemmeside har fået nyt navn og hedder”www.bornholmtunnel.dk”.

På facebook kan du læse om os på: foreningen bornholmtunnel – vi har haft 558 som synes godt om det. 

Vi vil gerne have flere medlemmer i bestyrelsen – så har du lyst – så kontakt formanden.

Så vi vil altså opfordre Jer til fortsat at støtte op om foreningen, reklamere lidt for den – og vi tager gerne imod nye medlemmer!  Kontingentet er fortsat 50 kr. for enkeltpersoner. Henvendelse sker til Jørgen Jakobsen på jbbj@tdcadsl.dk. Kassereren har planlagt at udsende kontingent opkrævning ca. 1.3.2019.

På foreningen vegne

Anne Margrethe Roesen ( formand) 24625181,  Jørgen Jakobsen (kasserer), Peter Hansen (alt mulig mand) 60837752 og Jan Harvest ( sekretær) 23670220.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.