Vedtægter

Vedtægter

for Foreningen Bornholmtunnel

§ 1.
Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er Foreningen Bornholmtunnel.
Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.
En enig bestyrelse kan ændre foreningens hjemsted.


 § 2.
Foreningens formål:

Foreningens formål er at arbejde for at tilvejebringe en fast trafikforbindelse til Bornholm.

Arbejdet sker ved oplysning om muligheder og nye metoder, lobbyisme/dialog, forundersøgelser mv.

Foreningens formål er almennyttigt/velgørende.


§ 3.
Medlemskab af foreningen:

Som medlemmer af foreningen kan optages alle, både personer, organisationer, selskaber og andre juridiske personer, som ansøger om medlemskab og tiltræder at betale kontingent i henhold til generalforsamlingsbeslutning, og som kan arbejde for foreningens formål og acceptere dens vedtægter.

Ansøgning om indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen. Hvis særlige grunde taler derfor, kan et flertal af bestyrelsens medlemmer afvise indmeldelsen.

Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen, ved eksklusion eller ved foreningens opløsning.

Bestyrelsen drager omsorg for at føre behørigt medlemskartotek.

Medlemskab af foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Foreningens medlemmer og stiftere hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

Generalforsamlingen kan med 2/3 flertal blandt de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de forpligtelser, der følger af medlemskabet, eller som handler til skade for foreningen. Det pågældende medlem skal dog forinden have haft lejlighed til skriftligt eller mundtligt at forklare sig overfor generalforsamlingen.


 § 4.
Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, som har betalt medlemsgebyr senest en uge før generalforsamlingen afholdes.

Hvert medlem har en stemme.

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst 1/5 af de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker det.

Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent.


§ 5.
Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år senest 1. maj, første gang i 2008, indkaldes med mindst to ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

l.  Valg af dirigent og referent
2.  Bestyrelsens beretning
3.  Godkendelse af det reviderede regnskab
4.  Indkomne forslag
5.  Budget for det kommende år samt orientering om eventuelle nye 
 medlemmer
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse
8.  Valg af revisor
9.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen, senest en uge før generalforsamlingen afholdes.


 § 6.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer eller mindst to bestyrelsesmedlemmer eller foreningens revisor skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.

Bestyrelsen indkalder omgående, skriftligt, med angivelse af dagsorden til generalforsamling med 10 dages varsel.


Bestyrelsen:

§ 7.
Bestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlinger.

Bestyrelsen består af mindst fire medlemmer.
 
Bestyrelsesvalg sker på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed. 
Halvdelen af bestyrelsen vælges i lige år, og den anden halvdel vælges i ulige år.
Opnår to eller flere kandidater lige antal stemmer, foretages bundet omvalg mellem dem. Opnås igen stemmelighed, afgøres valget ved almindelig lodtrækning.

De kandidater, der ikke opnår valg til bestyrelsen, er valgt til suppleanter i den rækkefølge, stemmetallene angiver. Der vælges om muligt mindst to suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmernes funktionstid er to år. Genvalg kan finde sted.


 § 8.
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget på det første bestyrelsesmøde med en formand, en næstformand og en kasserer.

Det konkrete bogholderiarbejde kan evt. overlades til et kompetent organ uden for bestyrelsen.

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden finder det fornødent, dog mindst fire gange årligt (et pr. kvartal. Såfremt mindst to bestyrelsesmedlemmer anmoder om det, skal der afholdes bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesformanden indkalder den øvrige bestyrelse skriftligt med angivelse af dagsorden og med 10 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset evt. misligholdelse af ovennævnte tidsfrist for indkaldelse.

Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom og andre lignende ekstraordinære dispositioner kræver indstilling fra mindst 2/3 af bestyrelsen og godkendelse af generalforsamlingen.

Beslutninger om indstilling til generalforsamlingen om ændring af nærværende vedtægter og opløsning af foreningen skal i bestyrelsen vedtages med minimum 2/3 flertal.

Dog kan bestyrelsen med almindeligt flertal bestemme at omdanne foreningen til en fond, som derefter arbejder til fremme for ovennævnte formål. Dette kan ske, når foreningen har tilvejebragt tilstrækkelige midler til en grundkapital i en fond, jf. § 2.

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for fondens/institutionens økonomiske forpligtelser.


 § 9.

Bestyrelsen påser, at foreningens drift er i overensstemmelse med formålet og lovgivningens regler herom,

at de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger udføres samt påser

at foreningen drives i overensstemmelse med de på generalforsamlingen vedtagne budgetter.


Desuden er det bestyrelsens opgave

at  samle en række fagfolk, kendte personer, m.v., som kan udgøre  foreningens rådgivningspanel.

at eventuelt nedsætte et eller flere arbejdsudvalg, der kan forestå konkrete opgaver. Disse udvalg kan både bestå af medlemmer af foreningen og af andre.


§ 10.

Bestyrelsesarbejdet og arbejdet i rådgivningspanelet er ulønnet. Konkrete udgifter, herunder kørselsudgifter m.v., kan dog godtgøres.

§ 11.

Formand og næstformand samarbejder med den øvrige bestyrelse til opnåelse af foreningens formål.
 
Formand, næstformand og kasserer har ansvaret for den daglige ledelse og drift af foreningen. Den daglige ledelse skal ske med respekt for foreningens formålsbestemmelse samt i overensstemmelse med gældende regler herom. 

§ 12.


Foreningens rådgivningspanel stiller faglig ekspertise til rådighed for foreningen, skaber opmærksomhed om foreningens arbejde, medvirker som idé-udvikler og sparringspartner for foreningens bestyrelse og direktion m.v.

Bestyrelsesmedlemmer kan være medlemmer af foreningens rådgivningspanel.

§ 13.

Bestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til de personer, der forestår den daglige ledelse, og som bestyrelsen er berettiget til at give prokura.

Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden og næstformanden.


§ 14.

Foreningens formue:

For foreningen hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres.

§ 16.

Regnskab:
 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første gang fra stiftelsen til 31/12 2007.

Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor valgt af generalforsamlingen.

Regnskabet skal være afsluttet senest den 1. april. Regnskabet fremlægges på det førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse og efterfølgende til godkendelse på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabets aflæggelse.


 § 17.

Vedtægtsændringer:

Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 og højest 30 dages mellemrum.


§ 18.

Opløsning:

Beslutning om opløsning af foreningen kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med foreningens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 og max 30 dages mellemrum.

Dette gælder dog ikke en beslutning om at omdanne foreningen til en fond. Denne beslutning kan træffes af bestyrelsen alene med almindeligt flertal, jf. § 2 og § 8.

§ 19.

Opløses foreningen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde en anden forening/fond eller selvejende institution, som arbejder ud fra et formål, der stemmer overens med foreningens eller er nært beslægtet hermed.

Såfremt foreningen omdannes til en fond, jf. §§ 2, 8 og 18, tilfalder foreningens overskud denne fond.

§ 20.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling.

(2. oktober 2006)