Folketingsvalg 2007

Jeppe Kofod – Socialdemokraterne
Jeg vil da godt tage op om ikke staten kunne stå for en forundersøgelse af et evt. tunnelprojekt for Bornholm. Men som du siger er den moralske opbakning meget vigtigt. Det vil jeg meget gerne give. Det er vigtigt, at Bornholm ligestilles og sammmentænkes med det øvrige land, når et gælder trafik og infrastruktur. Vi står overfor en ny Femern forbindelse – og selvfølgelig skal Bornholm også have sin del af trafikinvesteringerne (og være omfattet af statsgarantimodellen). (01.11.07)
Peter Juel Jensen – Venstre
En tunnelforbindelse til Bornholm lyder umiddelbart som en vanvittig ide. Der vil være tale om en meget stor investering, men når man tænker på de summer Infrastrukturkommisitionen påregner, at skulle anvende, for at bringe infrastrukturen op på et passende niveau i resten af Danmark, er ideen måske alligevel værd at undersøges til bunds.
Derfor bør man fra statens side bevilge en forundersøgelse, for at se om projektet har nogen gang på jorden. For før man har et udgangspunkt til at skyde projektet ned, så bør man være positiv. En tunnel vil give et løft til det bornholmske samfund, dvs. at de knap 750 mio staten give et tilskud til Bornholm, så en særligt vanskeligt stillet kommune, kunne måske ad åre afviklet, da det ikke længere vil være nødtvendigt. Oveni kan man ligge tilskudet til driften af BornholmsTrafikken. Havde BornholmsTrafikken og dermed Bornholm, fået det tilskud der skulle til at drive en anstændig sejlads, der kunne ligestille Bornholm med resten af Danmark, ja så, havde vi været tæt på 1 milliard.
Kære Peter Harteg – du og dermed Bornholm ønskes al mulig held og lykket med projektet. Jeg vil tage dine tanker og gode ideer med til Christiansborg, såfremt jeg får mulighed for dette.
God arbejdslyst! (04.11.07)

Jens Rathmann Hansen – Kristendemokraterne
Energimæssigt ville det være en god ide, dog kræver det en stor forundersøgelse og derefter en parathed hos politikere í Sverige og Danmark.
Det handler jo heller ikke kun om få den etableret, fordi den er jo nok også kostbar at vedligeholde og Sverige skal blive mere fleksible så vi slipper for toldere og andre forstyrrelser.
Der er ingen tvivl om at det er en super ide og jeg vil arbejde for ideen, tænk det brand Bornholm vil blive, det svare jo til at man boede på landet på sjælland.
Vi må igang med at få etableret en tunnelmafia, jeg vil gerne forslå Jeppe Kofod som godfather.
Men igen, det er vigtigt at finde ud af, hvad den skal koste og der er jeg enig med Jeppe Kofod om at staten kunne stå for en forundersøgelse. (02.11.07)
Niels Chresten Andersen – Kristendemokraterne
I betragtning af trafikale forbindelsers helt afgørende betydning for Bornholms udvikling finder jeg det helt naturligt at staten i regi af infrastrukturkommissionen også støtter en forundersøgelse af en tunnelforbindelse mellem Bornholm og Sverige.
En forundersøgelse skal have til formål at skabe et mere oplyst grundlag for at kunne vurdere fordele og ulemper, samt ikke mindst hvorvidt et sådant projekt kan realiseres rent praktisk (geologi mv.) og indenfor rimelige finansielle rammer.
Personligt er jeg skeptisk, dels fordi jeg frygter at følgen bliver en mere sårbar trafikal tilgængelighed (mere enstrenget gennem nedprioritering af andre forbindelser), dels fordi Bornholm mister din reelle ø-status (immateriel værdi). (02.11.07)
Andreas Østergaard – Ny Alliance
Bortset fra min uvilje mod at skulle over udlandet (Sverige) for at komme til resten af Danmark kan jeg godt se fordelene ved at bygge en tunnel.
Den vil, ud over kortere rejsetid, give den fornødne frihed til at bestemme eget afrejsetidspunkt uden at være afhængig af bølgehøjde, kapacitet og aflysninger.
En tunnel vil givet være et stort plus for Bornholm, både for fastboende og turister, så det projekt støtter jeg gerne.
Jeg ser også gerne, at staten yder tilskud til forundersøgelserne. (02.11.07)
Poul Overlund-Sørensen – SF
Da jeg ikke skønner at der er et tilstrækkelig realistisk grundlag for en Bornholmtunnel, end ikke til at begrunde anvendelse af større midler til en forundersøgelse, er det nok ikke mig du skal søge opbakningen hos. (02.11.07)
Bjarne Thyregod – Enhedslisten
Jeg vil give min fulde støtte til at der skaffes midler til en forundersøgelse af muligheden for at etablere en tunnel mellem Sverige og Bornholm og omkostningerne derved. Det gør jeg fordi en tunnel vil kunne medvirke til at løse en række af Bornholms problemer omkring: beskæftigelse, etablering af arbejdspladser/virksomheder, pendling, tilflytning og overdreven forurening fra skibsfarten.
En Tunnel vil for det første kunne skabe en stabil transportvej til resten af landet uden afhængigheder til vind, vejr og elendigt skibsmateriel – Tunnellen vil give regularitet og troværdighed Tunnelen vil nedsætte transporttiden og muliggøre transport på alle tider af døgnet – altså en kæmpe gevinst for pendlere og virksomheder på øen.
Med togforbindelser direkte fra Bornholm til København vil der være et reelt transporttilbud for pendlere, ligeledes vil gods kunne transporteres direkte ud på jernbanenettet – alt i alt en kæmpe gevinst for miljøet.
Så en tunnel kan være et startskud for en positiv udvikling for Bornholm – selvom der stadig vil være mange andre hindringer der skal overvindes. (03.11.07)
Michael Rex – Dansk Folkeparti
Hermed et par linier om min holdning til en bornholmertunnel.
Jeg støtter en undersøgelse af hvor stort behovet er, en evt. placeringsmulighed og omkostningerne. Et meget løst overslag vil være, at undersøgelse, etablering af tunnel samt landanlæg vil koste omkring 40 mia. kr. (Til sammenligning kostede Storebæltsbroen 30 mia. kr., og der er sket prisstigninger siden). Investeringer i denne økonomiske størrelsesorden anser jeg ikke for realistiske at gennemføre. Pengene kunne bruges bedre på at udbygge færgetrafikken til og fra Bornholm. Men det er ok med en undersøgelse, så har vi alle noget konkret at forholde os til.. (03.11.07)
Thor Gunnar Kofoed – Venstre
Jeg vil fortsat arbejde på, at der kommer en tunnel mellem Bornholm og Sverige, og hvis jeg får mulighed for at påvirke det, skal resten af Danmark også begynde at vende sig til tanken.
En fast forbindelse til Bornholm er ikke længere en umulig tanke. Tunnelforeningens benarbejde har sat tankerne i bornholmernes bevidsthed, så derfor kan ideen ikke længere ties ihjel. Tiden er inde til at sætte yderligere fart på.
Derfor skal en fast forbindelse undersøges hurtigst mulig, og her vil jeg arbejde for, at staten går ind og dækker mindst 50 % af udgifterne til en forundersøgelse. 
Det er også i statens interesse, at diskussionen hurtigst mulig kommer til at handle om et reelt projekt.
Jeg vil også arbejde for, at en fast forbindelse tages ind i fremtidsplanlægningen for trafikløsninger i Danmark, for jo hurtigere det bliver en naturlig tanke hos trafikplanlæggerne, jo hurtigere kommer løsningen. (08.11.07)