Kommunalvalg 2005

Den 4. november 2005 blev der skrevet til alle de bornholmske kandidater, som der kunne findes en e-mail adresse på, for at høre, hvad deres holdning er til en tunnelforbindelse mellem Bornholm og Sverige.

På de følgende sider kan du læse de svar, som er kommet ind.

3 spørgsmål om tunnel

Kære kandidat til kommunalvalget på Bornholm 2005 

Jeg skriver til dig, da jeg er i gang med at undersøge kandidaternes holdning til en tunnelforbindelse mellem Bornholm og Sverige. Jeg vil bede dig om at svare på nedenstående tre spørgsmål, helst senest onsdag den 9. november. 

1) 20 minutters pendlertid til det svenske arbejdsmarked og under to timer til København vil uden tvivl eliminere Bornholms rekordstore arbejdsløshedsprocent. Hvis du bliver valgt, vil du så arbejde for, at Bornholms Regionskommune i den kommende valgperiode skal iværksætte en undersøgelse af, hvilken økonomisk betydning den ca. 35 km. tunnelforbindelse vil have for det bornholmske samfund? 

2) Med et lån med løbetid over 50 år er en tunnel til 10-20 mia. kr. ikke urealistisk. Hvis undergrunden er så hård, at man kan sprænge sig vej igennem som på Færøerne, vil prisen kun ligge på et par mia. kroner. 
Hvis du bliver valgt, vil du så arbejde for, at Bornholms Regionskommune i den kommende valgperiode skal iværksætte en geologisk undersøgelse for at finde ud af hvilke teknologier, der kan benyttes, og dermed hvor billigt, en tunnel kan bygges? 

3) I valgkampen tales meget om en tidssvarende trafikforbindelse til Bornholm. Men ikke mange taler om en fremtidssikret trafikforbindelse. 
På Færøerne, i Norge og andre steder i verden er der de seneste ti år blevet bygget flere og flere undervandstunneler for at forbedre udviklingen på perifere øer. Hvornår tror du, at det er realistisk, at en tunnelforbindelse mellem Bornholm og Sverige åbner? 

Dit svar vil blive offentliggjort med mindre, at du udtrykkelig angiver, at du ønsker fortrolighed. Desuden må du gerne uddybe din holdning til tunnelforbindelsen. 

Læs mere om tunnelprojektet på http://www.bornholmtunnel.dk/ 

Med venlig hilsen 

Peter Andreas Harteg 
bornholmtunnel.dk

Socialdemokraterne

Bjarne Westerdahl

Kandidat for Socialdemokraterne (Opnåede valg til kommunalbestyrelsen)

En tunnel lyder som en rigtig god ide.
Jeg tror også at en tunnel vil give os en bedre infrastruktur med bedre
erhvervsmuligheder.
Endvidere vil det være en forbindelse der ikke er vejrafhængig, samt
søsygens kvaler vil man være foruden.

Jeg mener bestemt at det vil være mere end en overvejelse værd, at undersøge
muligheden for en tunnel. Ideen skal ikke afvises på hvad man tror og mener,
men på et reelt undersøgt grundlag.
Der er lang vej, så derfor er det rigtigt set, at man må i gang nu.
Når først de geologiske forhold er klarlagt, kan man begynde på overveje
hvilken teknologi der skal benyttes samt beregne et økonomisk overslag og
finansiering. ( Statens trafikforpligtelse for Bornholm ? !!!)
Når det så foreligger, kan man undersøge hvilken betydning en tunnel vil
have for Bornholm.

(05-11-05)

Carl Ilsøe

Kandidat for Socialdemokraterne (Opnåede valg til kommunalbestyrelsen)

Ideen er da morsom, men efter min mening næppe realistisk.

1. NEJ – men det havde da været interessant.
2. NEJ det vil jeg ikke anvende de nødvendige ressourcer/penge til.
3. ALDRIG, da jeg vil sætte et stort spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er ønskværdigt for Bornholm.

(05-11-05)

Det Radikale Venstre

Jørgen Cort Jensen

Kandidat for Det Radikale Venstre (Opnåede ikke valg til kommunalbestyrelsen)

1) Naturligvis vil en fast forbindelse til Skåne og hovedstaden have en indflydelse på arbejdsløsheden; men “eliminere” den??? Jeg tror ikke på ideen inden for de første mange, mange år – og slet ikke som et bornholmsk projekt.  Derfor vil jeg heller ikke arbejde for (dvs. bruge betragtelige midler på) en undersøgelse som foreslået.

2) Bornholm er geologisk set en horst, dvs at den faste klippe slipper op ganske kort fra kysten. Så er undergrunden vel, som den er andre steder i DK/Sydskåne. Nej, jeg synes ikke, at regionskommunen skal sætte en geologisk undersøgelse i gang i den kommende periode.  Skal den batte noget, bliver den meget dyr, og der bliver så rigeligt at bruge de knappe midler til.

3) Både på Færøerne og i Norge drejer det sig om betydelig kortere tunneler boret i granit. Det er, som du selv skriver, økonomisk meget mere overkommeligt.  Hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg ikke der kommer tunnel mellem Bornholm og Skåne i hverken denne eller den næste konges regeringstíd – om nogensinde.

(07-11-05)

Kristian Kirk Mailand

Kandidat for Det Radikale Venstre (Opnåede ikke valg til kommunalbestyrelsen)

Skal vi overhovedet have nogle og noget at fragte via en tunnel om måske bare 15 år, er det her og nu vigtigere, at forholde sig til spørgsmålet: Hvordan sikre vi en ordentlig færgebetjening? En betjening der skaber udvikling og dynamik på 10 års sigt. Lykkes det vil også et tunnelprojekt blive mere og mere relevant, og dermed vil jeg da også kunne argumentere for, at en sådan fremtid bør indeholde grundige undersøgelser af tunnelmulighederne.
 
1) + 2) Med alt respekt i øvrigt for dit store engagement, vil jeg gerne i kommunalbestyrelsen være med til at diskutere, om en proffesionel forundersøgelse (omfang 100.000, f.eks. udført af CRT), kan klargøre processen og de forskellige scenarier for et sådant projekt. Her tænker jeg ikke mindst på de, forholdsvis dyre undersøgelser, som er påkrævet før man overhovedet kan danne sig noget indtryk af hvad en tunnel vil koste. Disse rigtige undersøgelser – og her snakker vi vel op mod 10 mio – vil ikke være et kommunalt anliggende.
 
3) At tage en diskussion i 2008/2009, herunder gennemføre en forundersøgelse, vil kunne klæde os godt på. Tidspunktet for denne diskussion kan politisk set være vigtig, både i forhold til store danske anlægsinvesteringer og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er specielt i nedgangstider, at man landspolitisk vedtager store projekter. Femern forbindelse skal nok også iværksat først. Og så tror jeg det er vigtigt, at vise at vi er en ø i fremdrift, som det er værd at satse på.

(07-11-05)

Dennis Wowern Nielsen

Kandidat for Det Radikale Venstre (Opnåede ikke valg til kommunalbestyrelsen)

En tunnel til Sverige fra Bornholm lyder lidt som sød fremtidsmusik. Jeg må
ærligt tilstå, at af tekniske og økonomiske grunde tror jeg ikke at dette
projekt er realisabelt.

1) Jeg synes man kunne starte med at undersøge, hvorvidt det teknisk – og
økonomisk – kan lade sig gøre at gennemføre projektet. Dersom det skulle
vise sig muligt, kunne man herefter undersøge de samfundøkonomiske
konsekvenser for øen. Men, som jeg allerede har antydet, mener jeg det er
lidt spild af borgernes penge at iværksætte disse undersøgelser.

2) Jeg forstår ikke hvad du skriver; er størrelsesordenerne 2 eller 20 mia.
Kr.? Geologiske undersøgelser er ikke ingeniør arbejde og har intet med
prisestimering af tunneler at gøre! Derfor kan disse undersøgelser ikke
bruges til at for beregnet hvor dyr en tunnel bliver. Geologiske
undersøgelser kan dog give et praj om hvilken teknologi man skal anvende.
Jeg tror ikke man bliver specielt meget klogere af kun at foretage en
geologisk undersøgelse, det ville blive et kompleks af undersøgelser, der
desværre koster penge – mange penge, set i forhold til den usikkerhed der
ligger i projektet. Som jeg allerede har antydet, synes jeg at disse penge
kunne bruges bedre.

3) Jeg tror ikke en tunnel nogen sinde bliver en realitet.

(04-11-05)

Torsten Nielsen

Kandidat for Det Radikale Venstre (Opnåede ikke valg til kommunalbestyrelsen)

1) Nej, men jeg vil følge udviklingen. 
2) Nej, ikke i næste valgperiode.
3) Det ved jeg ikke.

(04-11-05)

Lone Thrane

Kandidat for Det Radikale Venstre (Opnåede ikke valg til kommunalbestyrelsen)

Jeg må sige som det er: Jeg er så langt fra tankegangen i dine spørgsmål, at jeg ikke kan svare. Mig forekommer en tunnel mellem Bornholm og Sverige helt urealistisk.det kan meget vel være min fejl! Den fjerner vel heller ikke de generende restriktioner.

(04-11-05)

Socialistisk Folkeparti

Birgit Kruse

Kandidat for Socialistisk Folkeparti (Opnåede ikke valg til kommunalbestyrelsen)

Jeg har ingen intentioner om arbejde for en tunnelforbindelse mellem
Bornholm og Sverige i mit kommunalpolitiske arbejde.

(07-11-05)

Borgerlisten

(Tilbagegang fra 2 til 9 mandater)

Niels Plum skriver:

På liste I vegne skal jeg takke dig for spørgsmålene.Det er listens holdning at der i øjeblikket ikke er ressourcer, til at lave forundersøgelser, som vil være brugbare. Vi får jo heller ikke løst vores problem med de restriktioner som findes ved rejsen i Sverige, bare fordi vi får en tunnel. (07-11-05)

Kristendemokraterne

Bjarne Hartung Kirkegaard

Kandidat for Kristendemokraterne (Opnåede valg til kommunalbestyrelsen)

1) I foråret 2006 skal Bornholms Kommunalbestyrelse drøfte trafik, og i den forbindelse kunne jeg godt forestille mig et indlæg fra dig om muligheden for en tunnel, som skitseret – muligheder for finansiering også. Herefter vil dit indlæg kunne indgå i den almindelige trafikdebat, og dermed også komme med i en fremlægning på linie med alle andre trafikidéer i en regionsplanlignende debatperiode.

2) Jeg vil lytte til både jer og andre – og til de kommentarer, der vil komme i en offentlig debatperiode, før jeg lægger mig endelig fast på hvilke trafikløsninger, jeg kan anbefale. Der gælder trafikløsninger i alle retninger fra Bornholm, altså også mod syd og øst – hvor dit/jeres tunnelprojekt ikke vil have virkning eller være aktuelt.

Personligt er jeg nok lige så skeptisk som mange mennesker var, da der første gang blev talt om henholdsvis en fast Storebæltsforbindelse og en fast Øresundsforbindelse. Og så blev de dog begge til noget. Det samme med tunnelerne på Færøerne.

Men faste forbindelser til øer er ikke altid resulteret i en bragende og positiv udvikling. I det sydfynske øhav, og her tænker jeg specielt på en forbindelse til Langeland, blev der talt om, at så kunne folk hurtigt kunne komme dertil. I stedet kom de hurtigt derfra. Sådan kan det også gå med Bornholm, så jeg ser både plus og minus.

Da tidshorisonten i dit/jeres projekt er en hel del år, fra beslutning eventuelt tages om at gå i gang og til projektet står færdigt, så vil jeg fortsat arbejde på så gode færgeforbindelser som muligt til og fra Bornholm – herunder natfærgerute mellem Rønne og København – og herunder bedre tonnage i form af et par fregatfærger.

Om der skal igangsættes omfattende forundersøgelser til en tunnelløsning i den kommende valgperiode vil jeg tage stilling til efter en høringsperiode her næste forår, hvor jeg mener dine/jeres tanker og planer må med.

3) Tidsperspektivet har jeg svært ved at forholde mig konkret til.

(05-11-05)

Svar fra kandidater der ikke opnåede valg:

Niels Chresten Andersen

Kandidat for Kristendemokraterne (Opnåede ikke valg til kommunalbestyrelsen)

1) Jeg vil godt være med til, at du i den kommende kommunalbestyrelse får
mulighed for at fremlægge får lejlighed til at fremlægge dit forslag om
en tunnelforbindelse. Du har på imponerende vis gjort et kæmpe forarbejde
og vil sikkert kunne besvare en del af de spørgsmål, der naturligt vil fremkomme.
Efter denne første sondering vil jeg ikke afvise at der kan sættes midler
af til en undersøgelse.

Anlægssiden har du fået belyst fint, herunder vurderingm af pris for boring,
lånemulighed mv. Driftssiden med vedligehold, evt. betalingsforhold, udbudsbetingelser
osv. er andre sider, hvor det også er vigtigt for os at få en fornemmelse
af, inden vi foranstalter en mere minutiøs og omkostningskrævende undersøgelse.

Muligheden for en tunnel skal også ses i lyset af en helhedsvurdering af
den fremtidige trafikbetjening af Bornholm. Det aspekt, der vedrører beskæftigelse og erhvervsudvikling, skal også ses i lyset af mulighederne for bedre trafikbetjening (gods, passagerer/turister) i forhold til vore nabolande mod syd og øst.
Spørgsmålet er, hvorvidt en investeret krone i denne retning vil give en
større mereffekt end forbedring af adgangen til Sverige og det øvrige Danmark.

2) Jf. ovenfor

3) Det er umuligt for og useriøst af mig at svare på, hvornår det måtte
være realistisk med åbning af en tunnel mellem Bornholm og Sverige.

(04-11-05)

Anne Margrethe Roesen

Kandidat for Kristendemokraterne

Jeg støtter tanken om en tunnel eller lign. forbindelse til Sverige. Det er rigtigt at i Norge udbygges infrastrukturen enormt og derved opnåes mange erfaringer. Hvilken forbindelse der er den bedste for Bornholm, er jeg ikke klar over, da jeg er ny her på øen, men jeg mener bestemt at en forbindelse via Sverige må have en høj prioritet, og komme forud for en Femern bro mellem Danmark og Tyskland. Det vil styrke turismen og andre erhverv på øen, og give pendler muligheder til både København og Syd-Sverige.

(07-11-05)

Regionslisten

Birte Skot-Hansen

Kandidat for Regionslisten (Opnåede valg til kommunalbestyrelsen)

Interessante spørgsmål, selvfølgelig. jeg har snakket med Kirsten Juni, som jo har lagt sine svar ind på egen hjemmeside www.kirstenjuni.dk. Og da der er meget andet at lave i disse dage, så behøver jeg ikke gentage, hvad hun svarer. For jeg er 100% enig i hendes svar. Hvad du skal bruge det til, ved jeg ikke helt, men nu ved du det.

(05-11-05)

Svar fra kandidater der ikke opnåede valg:

Per Ancher

Kandidat for Regionslisten (Opnåede ikke valg til kommunalbestyrelsen)

Jeg købte din tunnel første gang jeg hørte om den jeg bliver let søsyg så rent private er jeg helt med.
Hvis jeg bliver valgt ind vil jeg gerne arbejde for en tunnel så kan vi slippe for den tørstige hr clausen. og du har ganske ret vi vil få en tidssvarende forbindelse.

(05-11-05)

Kirsten Juni

Kandidat for Regionslisten (Opnåede ikke valg til kommunalbestyrelsen)

Du skriver ikke, hvad du skal bruge svarene på dine spørgsmål til inden den 9. november, men jeg vil da gerne svare dig. Jeg må indrømme, at en tunnel ikke står som det første, jeg vil kaste mig over, hvis jeg bliver valgt. Desuden kan jeg læse på din/jeres hjemmeside, at jeg allerede, inden du spørger mig, er benævnt, som en, “der ikke kan se længere end en nostalgisk færgeforbindelse til København i år 2010,” og det er vel ikke det bedste udgangspunkt for en dialog. Og jeg formoder, at det er dialog, du efterlyser.

Svar:

1) Det ville være fristende at svare, at det vil jeg da gerne, men alternativet til tunnelen, nemlig det nuværende færgeforlig, vil efter valget kræve meget stor bevågenhed fra politisk side, og en undersøgelse og høring for at skaffe bedre forhold så hurtigt som muligt vil også behøve midler. Vi kan ikke leve med de nuværende forhold indtil den tunnel kan stå færdig. 
Den økonomiske betydning vil vel også afhænge af prisen på en gennemkørsel.

2) Inden vi laver geologiske undersøgelser, bør vi have en drøftelse af, om vi ønsker en tunnel overhovedet. Selv er jeg i tvivl, men jeg vil gerne være med i en debat om emnet. 10-20 milliarder e vel også en slags penge?

3) Hvem siger, at en færge- og flyløsning ikke er fremtidssikret? Jeg vil ikke afvise, at en tunnel kunne være en god idé, men som alle andre ideer, så skal også denne tilføres en hel masse viden, før den kan føres ud i livet. Og når der som her et tale om en radikal ændring, skal du også beregne tid til, at et flertal køber ideen. Så en tidshorisont på 15 år er nok et minimum.

(05-11-05)

Venstre

Peter Juel Jensen

Kandidat for Venstre (Opnåede valg til kommunalbestyrelsen)

1) Ja, det vil jeg gerne, vi bør undersøge alle mulighder for en bedre forbindelse 
til det øvrige land/Sverige. 

2) Jeg vil gøre alt for at holde emnet “varmt”, men en entlig undersøgelse, 
bør ikke betales af Bornholm, men af staten. De har ansvaret for transporten 
til og fra Bornholm. 

3) Jeg har ikke noget bud på en tidsplan, men jeg vil gerne love, at jeg vil 
gøre mit til, at denne mulighed også indgår, når der tales om den fremtidige 
trafik til og fra Bornholm.

(08-11-05)

Thor Gunnar Kofoed

Kandidat for Venstre (Opnåede valg til kommunalbestyrelsen)

1) Ja.
2) Ja.
3) 4. maj 2018.

Jeg har også undersøgt lidt i Norge, hvilken effekt tunnelforbindelserne har for dem, hvor tunnelen kommer op. Derfor skal den komme hurtigst mulig, men det er nok ikke realistisk før ca. den angivne dato.

Først skal det undersøges, og hvis vi er hurtige, så vil vi kunne tage en beslutning projektering sammen med næste udbud af færgeforbindelsen.

Derefter vil der efter normale statslige projekter forløb gå 3-5 år, før byggeriet går i gang. Derfor er mit bud, at vi skal til indvielse af Bornholmertunnelen 4 Maj 2018.

Desværre er jeg bange for, at bornholmerne vil slagte alle dem der taler om tunneler i de næste 5 år.

Jeg står gerne frem til debat og videreudvikling af konceptet, og jeg indgår også gerne i en tunnelgruppe.

(04-11-05)

Svar fra kandidater der ikke opnåede valg:

Martin Sten Jørgensen

Kandidat for Venstre (Opnåede ikke valg til kommunalbestyrelsen)

1) Ja.
2) Ja, hvis 1) tilsiger at det er et emne der skal arbejdes mere med.
3) Jeg tror at der er LANG vej desværre – jeg kan kun som du ønske at der var en sådan tunnel – alle vil vel gerne hurtigt frem og flere turister kunne lettere komme hertil, men med den måde som vi Bornholmere gennem de sidste SR og VK regeringer er blevet behandlet så er der i min optik ikke meget der tyder på at at noge af dem der d.d. sidder i Folketinget som vil bevilge p.t. 42.000 bornholmere 10-20 mia kroner. Det er et fint projekt du har fat i og det åbner nogle visioner for vor fremtid – en snak jeg gerne vil fortsætte med dig og andre interesserede i politisk sammenhæng, hvis jeg opnår valg i næste uge.

(08-11-05)

Rie Andersen

Kandidat for Venstre (Opnåede ikke valg til kommunalbestyrelsen)

Da jeg ikke ved hvad en geologisk undersøgelse koster – men ved at den evt. skulle gå igennem Bornholmerdybet, hvad der ville koste rigtig mange penge – så ser jeg det ikke som realistisk de første 10 år.

(05-11-05)

Claus Lind

Kandidat for Venstre (Opnåede ikke valg til kommunalbestyrelsen)

Jeg ser ikke noget problem i at man laver en undersøgelse.
Dette kunne evt. gøres som et projekt/studie på en evt. videregående
uddannelse.
Jeg vil dog af princip mene at det er en statsopgave at finde ud af om det
er muligt.
For lidt baggrund kan jeg fortælle at jeg selv har boet på Færøerne i
perioden 1992-1997 samt 1998-2004, jeg er gift med en fra Færøerne så derfor
har jeg i denne tid fulgt begge projekter.

Dette skal tages som min helt personlige mening, og den er ikke diskuteret
med nogen i partiet.

(04-11-05)

Benjamin Lindberg

Kandidat for Venstre (Opnåede ikke valg til kommunalbestyrelsen)

Spørgsmål nr 1: JA, jeg anser en tunnel som en mulighed med stor fremtid i,
men som vi skal have undersøgt det realistiske i. Jeg tror at turistmæssigt
vel en tunnel være en god ting, også for os som bor på øen vil det være en
fordel hurtigt, nemt og uden tidsbestilling at kunne komme frem og tilbage.

Spørgsmål nr 2: JA, For at vide om denne mulighed er realistisk er det meget
nødvendigt at kende forholdende.

Spørgsmål nr 3: Meget svært at sige, da jeg fornemmer stor modvilje overfor
tunnelen fra flere sider i kommunalrådet, men hvis vi kommer i gang med
forundersøgelserne i en overskuelig fremtid, er et årtal mellem 2015 og 2020
måske ikke så urealistisk. jeg har dog talt med andre om lige præcis dette
emne før, og det er ved at lytte til det jeg har hørt, at jeg er kommet frem
til dette årstal.

(06-11-05)

Ingrid Tolstrup

Kandidat for Venstre (Opnåede ikke valg til kommunalbestyrelsen)

1) Ja, alle muligheder for bedre transport til og fra Bornholm og dermed bedre udvikling af bornholmske arbejdspladser, bør undersøges nærmere.

2) Jeg kender ikke de økomomiske konsekvenser til en geologisk undersøgelse. Det er en stor ressource mæssigt opgave, hvis Bornholm skal påtage sig de udgifter. Det vil være fint om vi kunne finde en god sponsor, f. eks. A.P. Møller´s fond.

3) Meget svært at sætte årstal på. Der vil gå mange år med at diskutere om der skal være 2 eller 3 spor og i hvilken retning der skal være flest.
Frem for alt skal vi på Bornholm finde muligheder frem for begrænsninger og bevare optimismen.

(06-11-05)

Frie Bornholmere

Poul Erik Jessen

Kandidat for Frie Bornholmere (Opnåede ikke valg til kommunalbestyrelsen)

1) Ja 
2) Ja 
3) Ved ikke (afh. i høj grad af enighed om 1. og 2. spørgsmål)

(04-11-05)

Enhedslisten

Erik Nielsen

Kandidat for Enhedslisten (Opnåede ikke valg til kommunalbestyrelsen)

1) Spændende tanke. DSB-stationer i Hasle, Muleby, Rønne N og Rønne H. 
Ja, jeg vil bestemt ikke være nogen fortaler for biltog, men IC-tog og godstog vil være helt OK. Så vil transporten til de øvrige landsdele have et markant lavere energiforbrug. Desværre via udlandet, hvilket betyder, at den direkte færgesejlads til Sjælland/Amager skal fortsætte. 
Med IC-tog til København H på godt en time bliver flytrafikken overflødiggjort – den har jo samme høje energiforbrug pr. passager som hurtigfærgen, der med de høje oliepriser og en skærpet miljøbevidsthed vil have svært ved at fortsætte. 
Perspektivet er jo, at mange bornholmske arbejdsløse kan få arbejde og ikke mindst, at børnefamilier på Sjælland vil kunne flytte til øen, hvis de med en uændret pendletid kan beholde deres nuværende arbejde. 

Spørgsmålet om økonomi til en undersøgelse af den økonomiske betydning afhænger jo meget af, hvilken grundighed, denne undersøgelse skal udføres under. Men idéen skal selvfølgelig undersøges. Men det bliver aldrig en kommunal opgave at udføre de meget grundige undersøgelser, der skal danne grundlag for en politisk beslutning om en trafikforbindelse til udlandet. Faste trafikforbindelser til udlandet er om noget en statsopgave. 

2) Jeg tvivler på, at grundfjeldet ligger højt på hele strækningen. Men hvis prisen var nede på et par mia., ville det være oplagt at lave en tunnel. Det er jo samme pris som et par færger koster, og tunnelen holder meget længere. 

3) 2025? Det kræver i hvert fald, at det danske folketing skifter regionalpolitisk kurs – med mindre prisen for tunnelen er dernede, hvor det privatkapitalistisk kan være en god forretning.

(07-11-05)

Politikerne mente

Se også Kommunalvalg 2005

Lars Barfoed (Trafikminister, Det Konservative Folkeparti)
Bornholmstunnelen er en spændende vision. Men vi har mange investeringsprojekter foran os, og vi bliver nødt til at prioritere investeringerne de steder, hvor det kan løse de største trængselsproblemer, og hvor investeringerne giver størst samfundsøkonomisk nytte.
Vi gør allerede i dag meget for at sikre en god trafikbetjening til og fra Bornholm. Men hvis det en dag viser sig, at en tunnel er en god samfundsøkonomisk investering, er det ikke utænkeligt, at man en gang ude i fremtiden vil se færgerne blive afløst af en tunnel til Sverige.
 (30.09.08)

Henriette Kjær (Trafikordfører for Det konservative Folkeparti, MF)
Jeg er som Konservativ trafikordfører meget optaget af at vi får landsdelene bundet sammen og naturligvis også at Bornholm bliver bundet sammen med Sverige. Det vil være en kæmpe gevinst for bornholmerne med en tunnel til Sverige så man kan komme af sted til fastlandet når det passer en selv og ikke når der går et fly eller en færge. Det er flot at der lægges så mange lokale kræfter i projektet og jeg håber at de nødvendige penge til en forundersøgelse kan realiseres, så det bliver nemmere at forholde sig til visionerne. (05.10.07)

Kristian Pihl Lorentzen (Trafikordfører for Venstre, MF)
Selve tankegangen om en tunnelforbindelse er meget visionær, om en jeg tror, at en eventuel realisering ligger et godt stykke ude i fremtiden. Således er det min formodning, at Bornholm i mange år frem vil være forbundet til Skåne med en færgeforbindelse. Men det bliver spændende at se, hvad undersøgelser vil vise. Jeg imødeser således konkrete undersøgelser, før jeg kan udtale mig yderligere om min holdning til etablering af en Bornholmtunnel. (01.03.07)

Magnus Magnus Heunicke (Trafikordfører for A, MF)
Jeg kan godt se perspektiverne i en sådan forbindelse, såvel miljømæssigt som for Bornholm. Spørgsmålet er, om en bornholmertunnel kan hvile i sig selv rent økonomisk, i lighed med Storebælt, Øresund og Femern, og før vi har et kvalificeret bud på dette, er det vanskeligt at komme videre. (13.09.07)

Thor Gunnar Kofoed (V, tidl. MF):
Man skal aldrig afvise en fremtidsmulighed, som en fast forbindelse mellem Bornholm og Sverige vil blive.
Umiddelbart er der bare nogle ting der skal løses først.
Alle grænsehindringer mellem Danmark og Sverige skal løses, før den fulde effekt for Bornholm kan indhentes.
Vi skal have en 10 årig periode med hurtigfærgesystemet, der skal vise en klar årlig trafikfremgang over Sverige, der kan vise en økonomisk fordel over en 50-årig periode ved en fast forbindelse.
Det vil falde sammen med at Femernforbindelsen til den tid står færdig, og derefter vil man kunne begynde en reel forprojektering af en fast forbindelse mellem Bornholm og Sverige.
For at alt dette skal falde på plads, skal der være en politisk, økonomisk og holdningsmæssig opbakning til en fast forbindelse.
 (15.09.03)

Jeppe Kofod (A, MF):
Projektet som du beskriver, er meget interessant, hvis økonomien er som du beskriver (2 til 3 mia. kroner) og det rent teknisk kan lade sig gøre. Begge dele vil jeg nu tvivle meget på. Men teknologien – og økonomien – kan jo udvikle sig i fremtiden, så det måske bliver en realistisk mulighed.
Jeg vil dog på nuværende tidspunkt foretrække, at vi kæmper for hurtigående fregatfærger som kan afgå med hyppig frekvens mellem Ystad og Rønne, forbedret togspor, og afskaffelse af transithindringerne over Sverige. Taksterne for passagererne skal også ned.
 (13.08.03)
Se også Folketingsvalg 2007

Joan Erlandsen (V, MF):
Ja, efterhånden som problemerne omkring bornholmernes og turisternes trængsler med at komme til og fra øen ikke just bliver mindre med tiden, så er man jo lige ved at sige, start det projektbyggeri hellere i dag end i morgen.
Sådan burde det jo ikke være, men man fristes enormt til det.
Peters ihærdighed omkring tunnelbyggeriet fortjener stor ros. Og omvendt kan man jo sige, hvem havde forestillet sig Øresundsbroen for 25 år siden!!
Så det er måske slet ikke utopia!!! (27.04.05)

Rune Lund (Trafikordfører for Ø, MF)
Enhedslisten er altid villig til at diskutere god og miljøvenlig trafik. Men det er vores klare vurdering, at der ikke er grundlag for at lave en boret tunnel fra Bornholm til Skåne. Det er simpelthen for mange penge at bruge på en sådan løsning. Vi tror heller ikke, at det i de næste mange, mange år vil være realistisk med en sådan forbindelse. Til gengæld vil miljøvenlige færger være et godt og også transportmæssigt hurtigt alternativ til de eksisterende og kommende klimafjendtlige hurtigfærger mellem Rønne og Ystad. (14.09.07)

Bjarne Kristiansen (Borgerlisten, Borgmester på Bornholm)
Hvis der skaffes midler til at lave undersøgelse andet sted, kan jeg ikke have noget imod dette. Dog mener jeg at en tunnel bør have interesse fra begge sider, og før den interesse er der fra svensk side har jeg svært ved at bakke op om initiativet. (06.03.06)

Knud Andersen (V, tdl. amtsborgmester):
Jeg ønsker ikke at Bornholm skal oversvømmes af 1-2 dages turister og blive som de dele af Øland der er nærmest broen fra Kalmar.
Jeg tror på en sejlforbindelse til en rimelig pris, heller ikke for billig.
Den nuværende takst er et rimeligt prisleje, evt. minus 10 %. Så kan vi
bevare en turisme der er fornuftig for dem der lever af det og rimelig for
andre på Bornholm. Samt at turisten vil fortsat værdsætte at komme til en ø i Østersøen.
 (13.08.03)

Elly Wolff
(A, tidl. medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Regionskommunen):
Jeg syntes det er et spændende projekt, der burde undersøges nærmere, da der, så vidt jeg kan se, er mange gode perspektiver og visioner i. (11.09.03)